สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  ทุกตำแหน่ง  ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ  ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  คนท้องถิ่นหลายคนเคยผ่านที่นี่มาแล้ว 

 

ผมไม่เคยเข้าอบรมที่สถาบันแห่งนี้นะครับ  เพราะตำแหน่งของผมทางกรมส่งเสริมฯร่วมมือกับคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นขึ้น  สาย พช. มาที่นี่กันหมดเลยครับ  ทั้งหลักสูตรบังคับคือตามตำแหน่ง  และหลักสูตรเสริมที่เกี่ยวข้องกับ พช. มีที่นี่ทั้งนั้น

ตอนนี้กำลังรับสมัครหลักสูตรที่จะอบรมในเดือนมีนาคม  อย่างเช่น  ศิลปะการพูด  จนท./จพง.พัฒนาชุมชน  การพัฒนาครู  เป็นต้น  ใครสนใจก็สมัครเข้ารับการอบรมได้ตามความสนใจของแต่ละคนครับ  ผมก็สนใจแต่ต้องดูตารางงานก่อนว่าพอจะว่างไปได้มั้ย

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments