nengnengneng.net

สมุดบันทึกกิจกรรมการพัฒนา

ผู้ที่จัดประกวดหมู่บ้านพัฒนาต้นแบบไม่ได้บอกมาว่าจะใช้ตัวชี้วัดอะไรบ้างมาจับ  ผมเลยไปดูตัวชี้วัดอีกตัวที่อยู่ในสมุดบันทึกกิจกรรมการพัฒนา  โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  กระทรวงมหาดไทย  และนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าว ๆ กันว่ามีอะไรบ้าง

อย่างตัวชี้วัดที่  1  ในด้านที่  1  บอกว่า  หมู่บ้านประชาชนมีความสามัคคีและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน  มีเกณฑ์การประเมินอยู่  2  ข้อ  ข้อหนึ่งบอกว่า  หมู่บ้านมีการจัดประชุมหรือจัดเวทีประชาคมอย่างน้อย  12  ครั้งต่อปี  ข้อสองบอกว่า  คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้านโดยพิจารณาจากการผ่านเกณฑ์  จปฐ.  ข้อ  38 (เป็นสมาชิกกลุ่ม) ข้อ  40 (ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน)

เท่าที่ดูตัวชี้วัดนี้เป็นการประเมินทั้งหมู่บ้านจริง ๆ แล้วก็มีการนำเกณฑ์จากข้อมูล จปฐ. มาประเมินด้วย  ถ้าตกเกณฑ์ จปฐ. ต้องไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินในสมุดบันทึกกิจกรรมการพัฒนาด้วย  ลองเอา[download id=”1″]ไปศึกษาดูครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: พัฒนาชุมชน

กระถางยางรถยนต์ » « เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

2 Comments

  1. ประชุมเดือนละครั้ง บางทีก็ไม่ใช่ความสำเร็จ เพราะส่วนใหญ่ชาวบ้้านออกนอกประเด็นซะส่วนใหญ่ เหอะๆ

  2. nengneng

    7 February, 2554 — 20 March, 2513

    เห็นด้วยอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE