คนอื่นจะเฮหรือไม่…ไม่รู้  แต่ผมเฮครับ  เนื่องจากเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศ  แล้วเจอผิดเยอะมากเลย  ไม่โทษใครล่ะครับ  ผมผิดคนเดียว

เรื่องที่ทำให้ได้ชื่นใจขึ้นมาหน่อยคือ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เลื่อนการปิดระบบที่บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ  จาก  30  มกราคม  เป็น  28  กุมภาพันธ์นี้ครับ

เหตุที่ต้องเลื่อนกรมส่งเสริมฯชี้แจงว่า  ตามระเบียบปี  52  นั้น  กำหนดคุณสมบัติไว้ว่า  ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่  และให้แต่ละ  อบต.  ตรวจสอบกับทางสำนักทะเบียนแล้วแก้ไข  ปรับปรุง  บันทึกข้อมูลทั้งผู้สูงอายุและคนพิการให้เรียบร้อย  กลัวว่าจะทำไม่ทัน  เลยจำเป็นต้องเลื่อนให้ครับ

จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่  สำหรับผมดีทั้งนั้นครับ  ตอนนี้ใช้อยากใช้มาตรการบังคับให้ทุกคนวางงานอย่างอื่นก่อน  แล้วมาร่วมด้วยช่วยกันที่ตรงนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนจริง ๆ เลย  แต่ก็เป็นได้แค่ฝันเท่านั้น  ความจริงก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไป

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments