วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า  หรือการให้บริการ  หรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน  มีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกัน  จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้  เพื่อเป็นการสร้างรายได้  และพึ่งตัวเองของครอบครัว  และชุมชน

วิสาหกิจชุมชน  ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีชุมชนเป็นเจ้าของ  ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ  ผลิตในชุมชน  ใช้ทรัพยากรในชุมชน  ที่สำคัญคือเน้นที่การทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อพึ่งตัวเอง  ไม่ใช่เพื่อ รวย แต่เพื่อ รอด

ไอ้คำว่า รอด นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ชาวบ้านไม่ค่อยสนใจทำวิสาหกิจชุมชนเลย  เขาสนใจแต่คำว่า รวย เท่านั้น  ถึงได้มุ่งมั่นไปกู้หนี้ยืมสินเขามาเป็นค่าดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ไปทำงานเมืองนอก  สำเร็จบ้างก็มี  ล้มเหลวก็ไม่น้อย  บางคนเหลือแค่ที่รอปลูกบ้านหลังงามจากลูกหลานที่ผิดหวังจากต่างประเทศ  แล้วมาแก้มือที่เมืองบางกอก

ขอบคุณภาพประกอบจาก  smce.doae.go.th

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments