[youtube sNCD5b_aSgo]

เริ่มวันนี้แล้วครับ งานทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2553 งานประจำปีของจังหวัดอุดรธานี  ที่มีมาตั้งแต่ปี 2502  ที่ในตอนนั้นเป็นการจัดงานบวงสรวง  สักการะบูชาและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง  ที่ปกป้องคุ้มครองชาวอุดรธานี  ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา  และฉลองการบวงสรวง 10 วัน 10 คืน คือวันที่ 1 – 10 ธันวาคม

ต่อมาได้ขยายวันเพิ่มขึ้นจาก 10 วันเป็น 12 วัน  แล้วก็เป็น 15 วันในปัจจุบัน  น่าจะเป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจล่ะครับพี่น้อง

การจัดงานทุ่งศรีเมืองในปีนี้  เน้นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภายใต้แนวคิด KING

K = Knowledge = ความรู้

I = Innovation = นวัตกรรม

N = Nature = หลักธรรมชาติ

G = Great = ความยิ่งใหญ่

เชิญทุกท่านไปพิสูจน์ได้ในระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2553 นี้  ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง  อุดรธานี

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments