nengnengneng.net

ระเบียบใหม่จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการได้ยัง

2145

เมื่อไม่นานมานี้ผมเคยเขียนเรื่อง ระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ที่ออกมาใหม่  ก็ตอนที่มี  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ออกมา

อ่านระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ พ.ศ.2559 ที่นี่

หลายคนอ่านระเบียบตัวใหม่ที่ออกมาแล้วก็มีคำถามสงสัยในใจกันในแนวทางปฏิบัติ  และอีกหลายคนเริ่มถามกันออกมาดังๆ แล้วว่า  ในระเบียบใหม่ข้อ  7  ที่บอกว่า  “ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา  ณ  ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  และมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป  โดยมีหลักฐานพร้อมสำเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี้…”

ผู้พิการที่มาลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2558  ที่ระเบียบนี้ถือว่า  เป็นคนพิการที่ได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินตามระเบียบนี้แล้วเนี่ย  บางคนทำบัตรพิการในเดือนพฤศจิกายน  2558  นั้นแหละ  อย่างนี้จะให้เขาได้รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนตุลาคม  หรือเดือนธันวาคม  2558  คะ  แล้วคนพิการที่ลงทะเบียนไว้บางคนเขาตายไปแล้ว  เราจะจ่ายเงินให้กับทายาทเขาหรือเปล่า  ถ้าจ่ายจ่ายยังไง

และข้อ  8  ที่บอกว่า  “ในกรณีคนพิการซึ่งได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง  และย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  หรือกรุงเทพมหานคร  ให้คนพิการนั้นลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนมีภูมิลำเนา  และให้ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถัดไป  ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ต้องได้รับการยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ยความพิการ  เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน”  ถ้าหากว่าที่เก่าไม่ยืนยัน  ติดต่อไม่ได้  ที่ใหม่จ่ายให้ได้มั้ย  หรือต้องรอการยืนยันก่อน

และอื่นๆ อีกมากมายครับ  ที่ถามกันเข้ามามากมายเหลือเกินเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ปี 59 นี้  ซึ่งผมไม่มีคำตอบให้  ได้แต่บอกว่า  รอหนังสือสั่งการครับ  แต่ถ้าใจร้อนก็ไปเจอกันพรุ่งนี้ที่  โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อุบลราชธานีครับ  หรือใครสมัครรุ่นอุบลไม่ทัน  ก็นี่เลยครับ  รุ่นเชียงราย  อยากบอกว่า  โอกาสสุดท้ายแล้วของปีงบนี้ครับ  ถ้าท่านพลาดที่นี่ต้องรอไปอีกนานครับ

Shareให้เพื่อน

การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ท้องถิ่นทำได้หรือไม่

2524

การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  ท้องถิ่นเราทำได้มั้ย  เราตั้งงบประมาณไว้เองนะ  อะไรต่างๆ เหล่านี้  ผมและกรรมการชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) โดยเฉพาะตัวประธานชมรมฯ โดนถามมาเป็นประจำทุกครั้งทุกโอกาสครับ  ไม่ว่าผมและกรรมการท่านอื่นๆ จะตอบไปว่า  ไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ก็ไม่เชื่อและถามมาตลอด  และบอกด้วยว่า  ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ปี  42  มันกำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ (ของท้องถิ่น) นี่ (ไม่ใช่เหรอ)

ในวันเริ่มต้นของสัปดาห์และเป็นช่วงเวลาที่หลายท้องถิ่นกำลังทำหรือเตรียมทำแผนเพื่อจะไปสู่ขั้นตอนในการทำข้อบัญญัติต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้  ผมนำ หนังสือหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  ของจังหวัดพะเยามาฝากให้ท่านอ่านและพิจารณากันครับ

2525

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0804.3/21057  ลงวันที่  13  ธันวาคม  2556  ที่จังหวัดพะเยาได้ทำหนังสือถึงกรมหารือกรณีที่เทศบาลได้จัดทำโครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ถ้าท่านอ่านดูท่านจะเห็นว่ากรมพิจารณาข้อเท็จจริงกับข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่า  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ปี  42  บอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นในการสงเคราะห์  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสนั้นน่ะ

2526

จริงๆ แล้ว  ภารกิจนี้ (การให้บริการสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส) ยังไม่ได้ถ่ายโอนมาให้ท้องถิ่น  อ่านรายละเอียดในภาพประกอบได้ครับว่า  ทำไมถึงยังไม่ได้ถ่ายโอนมาให้ท้องถิ่น  อาจจะยาวสักหน่อย  แต่ให้อดทนอ่านทบทวนดูสักหลายๆ รอบ  อ่านแบบช้าๆ แล้วจะเข้าใจได้เองครับ (แม้มาตรา  16 (10)  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  จะได้กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  ก็ตาม  แต่เมื่อภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจที่ซ้ำซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจและหน้าที่นั้นได้  จะต้องได้รับการถ่ายโอนตามมาตรา  30 (1) (ก) และกำหนดของเขตความรับผิดชอบตามมาตรา  30 (2)  เสียก่อน)

2527

บางท่านอาจจะมีคำถามต่อว่า  “แล้วถ้าอยากช่วยผู้ด้อยโอกาสล่ะต้องทำยังไง  มันเป็นนโยบายของนายกนะ” (อิอิ)  ก็อยากจะบอกว่า  ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นคิดว่าอยากจะทำเรื่องการสังคมสงเคราะห์ในลักษณะดังกล่าว  ก็ให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน  เพราะสามารถที่จะดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ผิดกฏหมายได้ทั้งหมด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ด้วย

อยากรู้เรื่อง  การจัดสวัสดิการสังคม  และการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน  แล้วก็สมัครเข้ารับการอบรมที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่ทัน  สมัครไปที่รุ่นจังหวัดเชียงรายเลยครับ  วันที่  23-26  มิถุนายน  2559  นี้ที่โรงแรมเวียงอินทร์

สมัครเข้ารับการอบรมรุ่นเชียงราย ออนไลน์ ที่นี่

Shareให้เพื่อน

เบี้ยยังชีพ ปีงบ 60 ต้องทำข้อบัญญัติมั้ย

2523

เบี้ยยังชีพ ปีงบ 60 ต้องทำข้อบัญญัติมั้ย  เป็นคำถามที่มาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี่เองครับ  นักพัฒนาชุมชนหลายคนบอกว่า  ทางผู้จัดทำแผนเขาเร่งรัดมาแล้วว่าต้องส่งเขา  เลยอยากรู้ว่า  ตกลงเบี้ยยังชีพ ปีงบ 60 ต้องทำเป็นข้อบัญญัติมั้ย  ถ้าทำมีหนังสืออะไรหรือเปล่า

ความจริงเรื่องนี้ผมเชื่อว่า  นักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าต้องทำยังไงเกี่ยวกับเรื่อง เบี้ยยังชีพ ปีงบ 60  เพราะมันมีในหนังสือสั่งการเรื่อง การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่บอกให้บรรดานักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เสร็จภายในวันที่  8  เมษายน  2559  ที่ออกมาเมื่อเดือนมีนาคม

ในหนังสือฉบับนี้แหละครับที่พวกเรารับรู้ในเบื้องต้นว่า  เบี้ยยังชีพ ปีงบ 60 ต้องทำข้อบัญญัติมั้ย  หรือไม่ต้องทำอะไร  แต่ที่ถามมาเนี่ยผมว่า  หนึ่งคือ  จำไม่ได้  เคยเห็นแว๊บๆ ไม่รู้ว่าอยู่ฉบับไหน  เข้าเว็บกรมก็ไม่เป็น  รอหนังสือจากอำเภออย่างเดียว  หนึ่งคือ  อยากรู้ว่ามีคนคิดเหมือนกรูมั้ยวะ  ถามดูดีกว่า  ถ้ามีคนคิดเหมือนกรูลุยเลย  หนึ่งคือ  ฯลฯ

คนที่ได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร  การจัดสวัสดิการสังคมฯ  ที่ขอนแก่นเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา  เขาได้รับทราบข้อมูลที่มาที่ไปเรียบร้อยแล้วครับ  และท่านที่สมัครไปอบรมหลักสูตรเดียวกันนี้ในรุ่นอุบลวันที่  26-29  พฤษภาคม  2559  ที่จะถึงนี้  ก็จะได้รับทราบเหมือนกันว่า  เบี้ยยังชีพ ปีงบ 60 ต้องตั้งในข้อบัญญัติมั้ย  ส่วนท่านที่สมัครไม่ทันแนะนำรุ่นต่อไปที่จังหวัดเชียงรายครับ  บอกเลยว่าเป็นรุ่นสุดท้ายแล้ว  นอกจากนี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร  งานสวัสดิการสังคม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ที่  https://www.facebook.com/khonporchor/  ด้วย  แล้วเจอกันใหม่  โชคดีทุกท่านครับ

Shareให้เพื่อน
« Older posts

Copyright © 2016 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑