nengnengneng.net

ยอดเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศโดนตัดทำไงดี

2149-เบี้ยยังชีพโดนตัด

ในห้องอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการสังคมและการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่โรงแรมโฆษะ  ขอนแก่น  เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  ผู้ที่เข้าร่วมอบรมถามถึงเรื่องหนังสือแจ้งยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพของเดือนพฤษภาคมเมื่อไหร่จะลงเว็บสักที บ่ายบ่ายวันนั้นพอเห็นหนังสือและเห็นยอดของผู้รับเบี้ยยังชีพเป็นเรื่องเลยครับ

โดนตัดยอดเบี้ยยังชีพเพราะอะไร

หลายท่านถามมาว่า  ตามที่กรมตัดคนตายในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพนั้นทำถูกหรือเปล่า  เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนบันทึกข้อมูลกับมือ  คืออย่างนี้ครับ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเลขบัตรประชาชนที่พวกเราพวกท่านบันทึกลงในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ  ไปให้กรมการปกครองเขาเช็คให้  ถ้าหากว่าเลขบัตรที่พวกเราคีย์เข้าไปผิด  ไม่ตรงกับหลักฐานในทะเบียนราษฎร์ของเขา  ก็จะโดนตัดออก  ซึ่งก็คือคนตายและคนที่เราคีย์บัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องผิดตัวเดียวก็ไม่ได้นั่นแหละครับ (เพราะมี อปท.บางแห่งลงชื่อและเลขบัตรมั่วเอาเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว)

ส่วนเงินที่ขาด  ให้ตรวจสอบด้วยว่างบประมาณในเดือนตุลาคม 2558 จนถึงเดือนเมษายน 2559 เหลือหรือเปล่า  เหลือเท่าไรก็ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่ มท. 0891.3/ว 854  ลงวันที่ 29 เมษายน 2559  ข้อ  3  ที่บอกว่า  “เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับงบประมาณไม่เพียงพอหรือหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับการโอนเงินจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พศ 2548   ข้อ  88  วรรคสอง  ทั้งนี้เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ โอนจัดสรรเงินแล้วให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมมาคืนเงินที่ได้ทดรองจ่ายไปแล้ว  ทั้งนี้หากมีงบประมาณคงเหลือจากกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตหรือขาดคุณสมบัติตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับจัดสรรไปแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำมาปรับเกลี่ยกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงวดต่อไป”

หลายท่านโทรมาถามผม  ผมได้แต่บอกว่า  ให้สมัครไปอบรมการจัดสวัสดิการฯ ที่อุบล  แต่ว่าหากท่านใดที่ยืนยันว่า  ได้คีย์  บันทึก  และข้อมูลถูกต้อง ขอให้ยืนยันยอดกับคณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทสไทย) ก่อนก็ได้ครับก่อนที่จะโทรไปกรมส่งเสริมฯ (กลัวหน้าแตก) … ซั่นดอกหว่า …

คลิกสมัครอบรมออนไลน์ รุ่น อุบล ได้ที่นี่

Shareให้เพื่อน

ท้องถิ่นตั้งงบอุดหนุนวัดไม่ได้ แล้วศาสนสถานอื่นล่ะอุดหนุนได้มั้ย

2147

ช่วงที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 2087  ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัดออกมา  จากการที่มี สตง. มีข้อทักท้วงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง  ในกรณีที่ตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่วัดออกมาเป็นช่วงสงกรานต์พอดีครับ

โดย สตง.เขาบอกว่า  โครงการของวัดที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ใช่ภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วก็วัดยังไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์  หรือว่าข้อบังคับเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งอาจจะนำไปสู่ช่องทางในการทุจริตได้ สตง. จึงแจ้งมายังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทยก็ได้ออกหนังสือฉบับนี้มาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่วัดไว้ก่อนจนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะได้ออกระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนออกมา

2148

เรื่องนี้มีข้อถกเถียงกันมากนะครับ  ในการตั้งข้อสังเกตของคนหลายคนว่า  หนังสือฉบับนี้ออกมาระงับเฉพาะวัดเท่านั้นหรือ  แล้วศาสนสถานอื่นอื่นล่ะระงับด้วยหรือไม่  อย่างเช่น มัสยิดอะไรอย่างเนี้ยอุดหนุนให้ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหม  หรือว่าอุดหนุนให้ได้  ผู้บริหารท้องถิ่นบางคนที่อยากให้เงินอุดหนุนวัด (จะเพื่อคะแนนเสียงหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่) มักจะตีความว่า  เมื่อหนังสือฉบับนี้อุดหนุนให้วัดไม่ได้  ก็ไปอุดหนุนให้กับสำนักสงฆ์แทนอะไรแบบเนี้ย เถียงกันไปเถียงกันมาไม่จบ

จนเมื่อวานนี้หนังสือพิมพ์มติชนกรอบบ่าย  มีข่าวเล็กๆ ในเรื่อง สตง. เบรคท้องถิ่นจัดงบอุดหนุนให้กับวัดเนี่ยนะครับออกมา  ในข่าวระบุ  ผู้ว่าการ สตง.ยืนยันว่า ไม่สามารถอุดหนุนวัดได้แล้วจะอุดหนุนศาสนสถานอื่นได้อย่างไร  เพราะฉะนั้นตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าอุดหนุนวัดไม่ได้  อุหนุนศาสนสถานอิ่นได้หรือไม่  รายละเอียดตามภาพประกอบเลยครับ

Shareให้เพื่อน

หลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมของท้องถิ่น

ที่มาของคำถาม “การใช้เงินสะสมของท้องถิ่น”

เมื่อสักสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา  สมาชิกสภา อบต.หลายท่านถามผมมาเกี่ยวกับ  หลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา  เนื่องจากว่าปลายเดือนเมษายน (ซึ่งก็คือสัปดาห์นี้แหละครับ) จะมีการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  แล้วนายกเที่ยวไปบอกใครต่อใครหลายคนว่า  ให้เสนอโครงการเข้ามา  ทางสมาชิกสภาฯ เลยสงสัยครับว่า  การจ่ายขาดเงินสะสมเนี่ยมันทำได้เหมือนกับงบปกติเลยเหรอ

การใช้เงินสะสมของท้องถิ่นอ้างหนังสือฉบับไหน

ความจริงแล้วหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกมาตั้งนานแล้วนะครับ (ดูวันที่หนังสือ) แต่ว่าอย่างที่บอกไว้ในข้างบน  ที่ต้องนำมันลงให้ดูในช่วงนี้  เป็นเพราะว่าสมาชิกสภา อบต. ถามมาว่า  การจ่ายเงินสะสมทำยังไง  จ่ายอะไรได้บ้าง  ก็เลยต้องมาเปิดหนังสือฉบับนี้ดู  ซึ่งหนังสือฉบับนี้ออกมาเพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี  และสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมปัจจุบัน

ในหนังสือฉบับนี้นะครับ  เขากำหนดยกเลิกหนังสือสามฉบับ  และกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่  และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ  2559  นี้ครับ

อดทนอ่านดูอย่างละเอียดนะครับว่า  อันไหนทำได้  อันไหนทำไม่ได้  อันไหนเสี่ยงที่จะโดนเรียกเงินคืน  โชคดีทุกท่านครับ
Continue reading

Shareให้เพื่อน
« Older posts

Copyright © 2016 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑