แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5 / ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกมา

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุติดคุกกับเบี้ยยังชีพอีกครั้ง

เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานี้เองที่เขียนเรื่องนี้ไป หลังจากที่มี อบต.บึงพะไล จังหวัดนครราชสีมา หารือไปที่กระทรวงมหาดไทยว่า ผู้สูงอายุที่ติดคุกสามารถรับเงินเบี้ยยังชีพได้มั้ย และคำตอบคือได้

ชมรมพัฒนาชุมชน
ชมรมพัฒนาชุมชน

วันขึ้นปีใหม่ 2560 มีของขวัญปีใหม่หรือยัง

ก่อนถึงวันขึ้นปีใหม่ ชาวบ้านจะปัดกวาดทำความสะอาด พร้อมทั้งตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงาม ในวันขึ้นปีใหม่ นอกจากจะทำบุญตักบาตร หรือทำบุญอื่นๆ แล้ว

1 2 3 318
CLOSE
CLOSE